Tap to Read ➤

Адвокат Иво Антонов - Квалифицирана правна помощ

Vasil Antonov Jul 30, 2020
Аз съм адвокат Иво Антонов. Поддържам кантори
в София и Бургас.
+359887350450
• учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества с българско и чуждестранно участие;
• учредяване и регистрация на публични акционерни дружества и акционерни дружества със специална инвестиционна цел;
• преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на всички видове търговски дружества
ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО
• консултации в областта на данъчното облагане като цяло и косвените данъци – ДДС и акцизи в частност;
• обжалване на всички видове актове, издавани от органите на НАП и от органите на местно самоуправление;
• всички видове данъчни регистрации – ДДС, лицензирани складодържатели и др.
ДАНЪЧНО ПРАВО
• уреждане на имуществени отношения между съпрузите, сключване на брачни договори, прекратяване на брака и уреждане на имуществени отношения между съпрузи след брака
• уреждане на наследственоправни отношения и казуси
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
Selecta Shop за здраво тяло
• процесуалното представителство пред всички съдилища на територията на Република България от висококвалифицирани адвокати;
• представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред всички други други арбитражи ad hoc.
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Винаги готови да помогнем

Звънете на
+359887350450
София 1000
Бул. Княз Александър
Дондуков 50

Бургас 8000
Ул. Александър Стамболийски 15